Υπηρεσίες Κτηματολογίου

Το Κτηματολόγιο είναι μια γενική, ενιαία, συστηματική και συνεχώς ενημερωμένη καταγραφή, που περιλαμβάνει τη γεωμετρική περιγραφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε τμήματος γης, με την ευθύνη και την εγγύηση του Δημοσίου. Με την σύνταξη του σταδιακά αντικαθίστανται το ισχύον σύστημα μεταγραφών και τα υποθηκοφυλακεία.

Η ύπαρξη κτηματολογικών διαγραμμάτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο δίνει τη δυνατότητα στον κάθε ενδιαφερόμενο, αφού καταβάλλει το αντίστοιχο αντίτιμο, να προμηθευτεί τη γεωμετρική πληροφορία για το σχετικό γεωτεμάχιο. Η γεωμετρική πληροφορία παρέχεται διαμέσου του Κτηματογραφικού Διαγράμματος και περιλαμβάνει τις συντεταγμένες των κορυφών του γεωτεμαχίου στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 87 (ΕΓΣΑ 87) καθώς και την τιμή του εμβαδού του κατά το Κτηματολόγιο.


ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΛΕΟΔΩΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΑΔΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Η τιμή του εμβαδού, που αναγράφεται στο κτηματολογικό φύλλο των γεωτεμαχίων, συνιστά προϊόν μέτρησης, η οποία στηρίζεται στα κτηματολογικά διαγράμματα που έχουν δημιουργηθεί από φωταγραμμετρικά διαγράμματα σε ψηφιακή μορφή ή ψηφιακούς ορθοφωτοχάρτες.

Ως εκ τούτου είναι φυσιολογικό  η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος με επίγεια μέτρηση του ακινήτου να οδηγεί  σε διαφορετικό εμβαδόν από αυτό του Κτηματολογίου, κάτι που δεν αποτελεί κατ΄ αρχήν κώλυμα για την καταχώρηση της πράξης στο Κτηματολόγιο, στο μέτρο που είναι προϊόν της διαφορετικής μεθόδου εμβαδομέτρησης και δεν υποκρύπτει αμφισβήτηση ως προς την ταυτότητα του ακινήτου.

Κατά συνέπεια, η Πολεοδομική Υπηρεσία δεν θα πρέπει να υπολαμβάνει  ως δεσμευτική για τις δικές της ενέργειες την τιμή του εμβαδού που αναγράφεται στα κτηματολογικά στοιχεία και στα εκδιδόμενα  από το Κτηματολόγιο  αντίγραφα, αποσπάσματα και πιστοποιητικά, ιδίως εάν κρίνει ότι θα πρέπει να διενεργήσει αυτοψία στο ακίνητο για να διαπιστώσει ποια είναι τα πραγματικά όρια του ακινήτου.

https://www.ktimatologio.gr/categories/ktimatologio-se-leitoyrgia


Διόρθωση με δικαστική απόφαση

Η διαδικασία διόρθωσης των αρχικών εγγραφών με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ισχύει:

Εάν πρόκειται για ακίνητο με ένδειξη «Αγνώστου ιδιοκτήτη», δηλαδή για ακίνητο που για οποιοδήποτε λόγο δεν δηλώθηκε στη διάρκεια της κτηματογράφησης, που δεν εμπίπτει στις κατηγορίες διόρθωσης προδήλου σφάλματος και απαιτείται η συναίνεση του Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να ακολουθηθεί η απλή και σύντομη δικαστική διαδικασία της «Εκούσιας Δικαιοδοσίας», με την οποία υποβάλλεται αίτηση ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή στο Μονομελές Πρωτοδικείο της τοποθεσίας του ακινήτου και το Δικαστήριο κρίνει χωρίς αντιδικία.

Εάν πρόκειται για ακίνητο με ένδειξη «Αγνώστου ιδιοκτήτη», δηλαδή για ακίνητο που για οποιοδήποτε λόγο δεν δηλώθηκε στη διάρκεια της κτηματογράφησης, που δεν εμπίπτει στις κατηγορίες διόρθωσης προδήλου σφάλματος και απαιτείται η συναίνεση του Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να ακολουθηθεί η απλή και σύντομη δικαστική διαδικασία της «Εκούσιας Δικαιοδοσίας», με την οποία υποβάλλεται αίτηση ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή στο Μονομελές Πρωτοδικείο της τοποθεσίας του ακινήτου και το Δικαστήριο κρίνει χωρίς αντιδικία.


Πρόδηλα Σφάλματα

Διόρθωση Αρχικών εγγραφών λόγω πρόδηλου σφάλματος μπορεί να γίνει από τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου. Η αίτηση προδήλου είναι δωρεάν και ενδείκνυται για τις εξής περιπτώσεις:

Ως προς το πρόσωπο του δικαιούχου: Λανθασμένα στοιχεία ονοματεπώνυμου, αριθμού αστυνομικής ταυτότητας, πατρώνυμου, μητρώνυμου, ημερομηνίας γέννησης κ.λ.π.

Ως προς το δικαίωμα: Λανθασμένα στοιχεία για το είδος του καταχωρηθέντος δικαιώματος (πχ πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία κ. λ.π.) ή/και της αιτίας κτήσης (πχ δωρεά, γονική παροχή κ.λ.π.)

Ως προς τον τίτλο κτήσης: Λανθασμένα στοιχεία συμβολαιογραφικού εγγράφου, δικαστικής απόφασης, διοικητικής πράξης κ.λ.π. (πχ αριθμός εγγράφου, στοιχεία εκδότη/ εκδούσας αρχής κ.λ.π.) λανθασμένα στοιχεία  μεταγραφής/ εγγραφής τίτλου κτήσης (π.χ. υποθηκοφυλακείο, τόμος, αριθμός, ημερομηνία κ.λ.π.).

Με τη διαδικασία του πρόδηλου σφάλματος αντιμετωπίζονται και οι εξής περιπτώσεις:

Όταν το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους συγκυρίους που έχουν κοινό έγγραφο τίτλο κτήσης, εφόσον ορισμένοι εξ αυτών καταχωρίστηκαν στις αρχικές εγγραφές με τον εν λόγω τίτλο.

Όταν το ακίνητο περιλαμβάνεται σε κοινό τίτλο κτήσης με άλλα ακίνητα της ίδιας κτηματογραφημένης περιοχής, τα οποία έχουν καταχωριστεί ως γνωστού ιδιοκτήτη.

Όταν το δικαίωμα που δεν καταχωρίσθηκε στο Κτηματολόγιο στηρίζεται σε τίτλο κτήσης που έχει μεταγραφεί  στο Υποθηκοφυλακείο υπό την προϋπόθεση ότι εκείνος που έχει καταχωρισθεί ως δικαιούχος συναινεί στην διόρθωση αυτή και, εάν πρόκειται για ακίνητο με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη», εφόσον συναινεί το  Ελληνικό Δημόσιο

Όταν η μη καταχώρηση ενός δικαιώματος στα κτηματολογικά βιβλία οφείλεται σε σφάλμα ή παραδρομή κατά τη μεταφορά των κτηματολογικών στοιχείων από τους τελικούς  πίνακες της κτηματογράφησης.

Όταν πρόκειται για διηρημένη ιδιοκτησία, είτε αυτή έχει εγγραφεί σε αυτοτελές κτηματολογικό φύλλο με την ένδειξη «Αγνώστου ιδιοκτήτη» – δηλαδή διαθέτει Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ)- ή περιλαμβάνεται σε μία συνολική εγγραφή «Αγνώστου ιδιοκτήτη», είτε δεν απεικονίζεται στις κτηματολογικές εγγραφές – δηλαδή δεν διαθέτει ΚΑΕΚ.

Όταν το ακίνητο (γεωτεμάχιο ή διηρημένη ιδιοκτησία) έχει αποκτηθεί με παραχωρητήριο του Ελληνικού Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.


Το Τεχνικό  μας γραφείου , σε συνεργασία με υπηρεσίες και επαγγελματίες που ενέχονται με εμπράγματα δικαιώματα, παρέχει τεχνικές, οικονομικές και νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με τη διαχείριση ακινήτων. Περαιτέρω μπορεί να διασφαλίσει τη σωστή καταγραφή των ακινήτων σας και τη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων αυτών σύμφωνα με το Νόμο 2308/1995 στην Κτηματολόγιο Α.Ε.

Ασχολούμαστε με κτηματολογικές μελέτες σχετικές με έργα οδοποιίας, πράξεις εφαρμογής, διευθετήσεις ρεμάτων ή Εθνικό Κτηματολόγιο, συντάσσοντας τα αντίστοιχα διαγράμματα και πίνακες. Όλες οι μελέτες συντάσσονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.

Πιο αναλυτικά, σχετικά με το Εθνικό Κτηματολόγιο, αναλαμβάνουμε:

  • Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων γεωτεμαχίου
  • Σύνταξη και κατάθεση δηλώσεων
  • Υποβολή ενστάσεων
  • Μελέτη ιδιοκτησιακού καθεστώτος
  • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει τεθεί από το Εθνικό Κτ.
  • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος χωρικών μεταβολών για διόρθωση ορίων γεωτεμαχίων
  • Διεκπεραίωση αιτήσεων δήλωση ακινήτου, ενστάσεων, πρόδηλου σφάλματος και διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων στις εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου.
  • Παραγωγή υποβάθρων με επίγειες και φωτογραμμετρικές μεθόδους
  • Κτηματολογικοί πίνακες
  • Συμπλήρωση και ενημέρωση υπαρχόντων κτηματολογικών διαγραμμάτων