Εφαρμογές Φωτογραμμετρίας - Aerial Mapping

Η φωτογραμμετρία είναι η διαδικασία μέτρησης με εικόνες. Αυτές μπορεί να είναι εικόνες που τραβήχτηκαν με ένα ευρύ φάσμα συσκευών, συμπεριλαμβανομένων drones, αεροπλάνων και φωτογραφικών μηχανών χειρός, για να αναφέρουμε μερικές. Αυτές οι εικόνες χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ακριβών και ακριβών μοντέλων 2D και 3D. Οι θεωρίες και οι έννοιες πίσω από τη φωτογραμμετρία  είναι  περίπλοκες και εξαρτάται από   τις εξής μεθόδους :

1.      Γεωμετρία

2.      Ραδιομετρία.

3.      Τριγωνισμός

4.      Εσωτερικές & εξωτερικές παράμετροι.

5.      Αρχικές και υπολογισμένες παράμετροι.

6.      Τοπογραφία

7.      Προβολικά συστήματα 

Οι ψηφιακές ορθοφωτογραφίες / ορθοφωτοχάρτες αποτελούν ένα σύγχρονο χαρτογραφικό προϊόν που συνδυάζει την μετρητική ποιότητα και ακρίβεια ενός τοπογραφικού διαγράμματος με τον πλούτο και την ποιότητα πληροφορίας που μπορεί να μας δώσει μία υψηλής ανάλυσης ψηφιακή αεροφωτογραφία.Η παραγωγή των ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών έγινε εφικτή κατά τα τελευταία χρόνια, σαν αποτέλεσμα της ραγδαίας εξέλιξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της αύξησης της υπολογιστικής των ισχύος με ταυτόχρονη ανάπτυξη και των αντίστοιχων προϊόντων λογισμικού. Στο τεχνικό μας γραφείο έχουμε την δυνατότητα να παράγουμε άμεσα, υψηλής ποιότητας έγχρωμους ορθοφωτοχάρτες σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας, είτε με χρήση υφισταμένων αεροφωτογραφιών είτε με χρήση νέων, πραγματοποιώντας αεροφωτογραφήσεις σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις κάθε ενδιαφερομένου πελάτη.

Δείγμα Ορθοφωτοχάρτη

Τα Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους αποδίδουν το ανάγλυφο του εδάφους σε ηλεκτρονική μορφή και σε διάφορα formats αποτελούν δε προαπαιτούμενο για την δημιουργία των ορθοφωτοχαρτών. Προκύπτουν μέσω φωτογραμμετρικών διαδικασιών με επεξεργασία στερεοσκοπικών αεροφωτογραφιών και χρήση κατάλληλων λογισμικών σε ψηφιακούς φωτογραμμετρικούς σταθμούς.Σε κάθε περιοχή που παράγουμε ψηφιακούς ορθοφωτοχάρτες επεξεργαζόμαστε τα ψηφιακά μοντέλα εδάφους και προβαίνουμε σε σχολαστικούς ποιοτικούς ελέγχους προκειμένου στην συνέχεια να τα χρησιμοποιήσουμε για την ορθοδιόρθωση των εικόνων.

Η πολυετής πείρα μας σε τεχνικά έργα ποικίλων απαιτήσεων, το εξειδικευμένο προσωπικό μας και η συνεχής επαφή με νέες καινοτόμες τεχνολογίες , μας καθιστά πολύτιμους συνεργάτες στις παρακάτω υπηρεσίες :

 1. Παρακολούθηση προόδου κατασκευής ενός έργου.
 2. Τοπογραφικές μετρήσεις και τρισδιάστατες αποτυπώσεις σε μεγάλες , δύσβατες και δύσκολες περιοχές.
 3. Κτηματογραφικές μετρήσεις.
 4. Εμβαδομετρήσεις – Ογκομετρήσεις και διαχείριση αδρανών υλικών.
 5. Επιθεώρηση Τεχνικών έργων λόγω περιορισμένης ή επισφαλούς προσβασιμότητας.


Οφέλη

 • Μειωμένο κόστος τοπογραφικών εργασιών
 • Γρήγορα και ακριβής αποτελέσματα
 • Αναγνώριση των περιβαλλοντικών συνθηκών
 • Πλήρη στοιχεία, ακόμη και σε σημεία που είναι δύσκολα σε προσέγγιση
 • Επιμετρήσεις ακριβείας με χαμηλό κόστος
 • Χαμηλό χρόνο κινητοποίησης και ανθρώπινου δυναμικού
 • Εντυπωσιακές και πειστικές παρουσιάσει

Παραδοτέα

 • Εικόνες – Ορθοφωτοχάρτες
 • 3D μοντέλο εικονοστοιχείων
 • Χάρτης Υψομετρικών Πληροφοριών
 • Χάρτης Ισοϋψών Καμπυλών
 • Χάρτης Κλίσεων και Προσανατολισμού
 • Εμβαδομετρήσεις – Ογκομετρήσεις
 • Ψηφιακά σχέδια
 • Βίντεο – Παρουσιάσεις 

Τα παραδοτέα δεδεομένα είναι χρήσιμα για

 • Παρακολούθηση προόδου κατασκευής ενός έργου
 • Παρακολούθησης και ανίχνευσης των θεμάτων
 • Ποσοτικές μετρήσεις
 • Τοπογραφικές μετρήσεις
 • Χαρτογράφηση των υποδομών
 • Παρακολούθηση της βλάστησης

Εφαρμογές

 • Αεροφωτογραφία
 • Χαρτογράφηση
 • Κτηματογράφηση
 • Real estate
 • Φωτογραμμετρία – Τηλεπισκόπηση
 • Έλεγχος καλλιεργειών
 • Διαχείριση γαιών
 • Περιβαλλοντική χρήση
 • Ασφάλεια
 • Έλεγχος κυκλοφορίας
 • Αρχαιολογία
 • Παρακολούθηση ζωής στην φύση
 • Διαφήμιση
 • Πολλές άλλες…