Έλεγχος Μικρομετακινήσεων (monitoring)

Είναι η συστηματική μέτρηση και παρακολούθηση της μεταβολής του σχήματος ή των διαστάσεων ενός αντικειμένου ως αποτέλεσμα της εφαρμογής δυνάμεων σε αυτό. Η παρακολούθηση της παραμόρφωσης είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία που προστατεύει και εξασφαλίζει:

 • τη ζωή και σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων και πολιτών.
 •  τον μηχανικό εξοπλισμό.
 •  τη δημόσια και ιδιωτική περιουσία και
 •  εν γένει το ίδιο το έργο.

Η παρακολούθηση μετακινήσεων σχετίζεται με τον τομέα της εφαρμοσμένης τοπογραφίας και της γεωμηχανικής και συνδέεται άμεσα με τον κλάδο του πολιτικού μηχανικού, της μηχανολογίας και της βραχομηχανικής.

To γραφείο μας, διαθέτει εξειδικευμένη γνώση στον τομέα αυτό, εφόσον έχει αναλάβει μία σειρά έργων που σκοπό είχαν την παρακολούθηση μικρομετακινήσεων σε πεδία κατασκευής τεχνικών έργων. Διαθέτει την τεχνογνωσία τον εξοπλισμό και το εξειδικευμένο λογισμικό που χρησιμοποιεί σε τέτοιου τύπου εφαρμογές.Ένα σύγχρονο δίκτυο παρακολούθησης μικρομετακινήσεων σήμερα απαιτεί τον συνδυασμό ενός μείγματος τεχνολογίας και τεχνογνωσίας που είναι απαραίτητο να αξιοποιηθεί προκειμένου να επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα με τον μέγιστο βαθμό ακριβείας που συνεπάγεται ασφάλεια σε έργα που χαρακτηρίζονται από υψηλές απαιτήσεις και μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας.

 • Εγκατάσταση μαρτύρων στα σημεία ενδιαφέροντος.
 • Ίδρυση Τριγωνομετρικού Δικτύου Μικρομετακινήσεων εκτός Ζώνης Επιρροής του έργου.
 • Μέτρηση και Επίλυση του Δικτύου.
 • Εκτέλεση μετρήσεων αναφοράς προς τους μάρτυρες παρακολούθησης και προς κάθε σταθερό σημείο (reference point).
 • Εκτέλεση των τακτικών μετρήσεων παρακολούθησης προς τους μάρτυρες.
 • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων με διαγράμματα ΧΡΟΝΟΥ-ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ από κατάλληλο λογισμικό-βάση.

Ενδεικτικά μερικές από τις εφαρμογές της μεθόδου:

 • Φράγματα
 • Δρόμοι
 • Σήραγγες
 • Γέφυρες και κοιλαδογέφυρες
 • Πολυώροφα και ιστορικά κτίρια
 • Θεμελιώσεις
 • Εξορύξεις – Εκμεταλλεύσεις
 • Κατολισθήσεις και Πρανή
 • Σεισμογενείς περιοχές