Τοπογραφικό Διάγραμμα

Το τοπογραφικό διάγραμμα είναι μια ολοκληρωμένη μελέτη στην οποία περιλαμβάνεται το σχέδιο της υφιστάμενης κατάστασης του ακινήτου και των περιεχομένων αυτού, σε συνδυασμό με την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που διέπει το ακίνητο (θεσμικές γραμμές, δηλώσεις κτλ) και διαφοροποιείται ανάλογα με την επικείμενη χρήση του. Για την σύνταξή του απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις των επιστημών της γεωδαισίας, χαρτογραφίας καθώς και της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Τι περιέχει ένα πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα για σύνταξη μιας συμβολαιογραφική πράξης;

Το Τοπογραφικό διάγραμμα για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης (πώληση, δωρεά, γονική παροχή, σύσταση καθέτων ιδιοκτησιών, κατάτμηση, συνένωση, διανομή, παραχώρηση σε κοινή χρήση, αποδοχή κληρονομιάς, διόρθωση τίτλου κλπ) πρέπει να περιέχει τα εξής:

 •  Πλήρη και λεπτομερή αποτύπωση του οικοπέδου/γεωτεμαχίου, με τα υφιστάμενα κτίσματα. 
 • Απεικόνιση θεσμικών γραμμών π.χ. όρια οικισμού, οριοθέτηση ρεμάτων, αρχαιολογικούς χώρους, περιοχές προστασίας (NATURA) όρια ΖΟΕ,  (π.χ. παραδοσιακοί οικισμοί ή ιστορικά κέντρα πόλεων, ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές)
 • Χαρακτηρισμός, πλάτος οδών και σχετικές αποφάσεις χαρακτηρισμού.
 • Εφόσον υφίστανται ή δημιουργούνται κάθετες/οριζόντιες ιδιοκτησίες απεικόνιση των ορίων αποκλειστικής χρήσης και πίνακας καθέτων/οριζοντίων ιδιοκτησιών.
 • Απεικόνιση της θέσης του οικοπέδου/γεωτεμαχίου επί αποσπάσματος δορυφορικής εικόνας (ορθοφωτοχάρτη κτηματολογίου) ή Φύλλου Χάρτη Γ.Υ.Σ. 
 • Δήλωση μηχανικού για την αρτιότητα και οικοδομησιμότητα του οικοπέδου/γεωτεμαχίου.
 • Δήλωση ιδιοκτήτη, που οι κύριοι ή οι έχοντες νόμιμο δικαίωμα δηλώνουν ενυπογράφως στο τοπογραφικό διάγραμμα και ευθύνονται για την ακρίβεια των δηλουμένων ορίων των οικοπέδων/γεωτεμαχίων τους.
 • Περιγραφικά στοιχεία του γεωτεμαχίου και των υφιστάμενων κτισμάτων
 •   Το σύστημα συν/νων (ΕΓΣΑ ’87) και η μέθοδος εξάρτησης από αυτό
 • στοιχεία υφιστάμενων κτισμάτων (οικοδομικές άδειες, εγκρίσεις κλπ) 
 •  
 • ΚΑΕΚ γεωτεμαχίου, στη περίπτωση που αυτό εμπίπτει σε περιοχή λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου.
 • Υπόμνημα συμβολισμού.
 • Κάναβο σε ΕΓΣΑ ’87 και προσανατολισμό (βορράς).
 • Πίνακα στον οποίο αναφέρονται: στοιχεία Μελετητή.

Δηλαδή μπορεί να αλλάξουν σε μερικούς μήνες τα στοιχεία του τοπογραφικού και να μην ισχύει;

Ναι. Μπορεί να υπάρξουν θετικές αλλαγές π.χ. να μπήκε στο σχέδιο πόλης το αγροτεμάχιο και να μπορεί να οικοδομηθεί ή να καθορίστηκαν όρια οικισμού και να συμπεριλήφθηκε και το χωράφι σας. Μπορεί όμως να είναι και αρνητικές, όπως να εγκρίθηκε νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και να έχει αυξηθεί το όριο της αρτιότητας και να απαγορεύεται η κατάτμησή του, αν χαράκτηκε ζώνη παραλίας και να ρυμοτομείται τμήμα του γηπέδου και να μην είναι πλέον άρτιο και οικοδομήσιμο. Επίσης μπορεί να έχει μειωθεί ο συντελεστής δόμησης στη περιοχή και να μην υπάρχει υπόλοιπο δόμησης του οικοπέδου, να έχει χαραχθεί δρόμος που
κόβει την ιδιοκτησία σας, να έχει αναρτηθεί ο δασικός χάρτης και να χαρακτηρίζεται το τεμάχιο ως δασικό κλπ.

Πώς διασφαλίζεται ότι το ψηφιακό τοπογραφικό είναι έγκυρο;

Το ψηφιακό τοπογραφικό συνάσσεται από τον μηχανικό και υποβάλλεται στην συγκεκριμένη εφαρμογή κάνοντας χρήση ψηφιακής υπογραφής, την οποία αποκτά με την προμήθεια έγκυρου ψηφιακού πιστοποιητικού, αναγνωρισμένου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία EU99/93 και σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 150/2001.

Όλα τα σύγχρονα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν συμβόλαια μεταβιβάσεων αγοραπωλησιών γονικών παροχών (και άλλων εγγραπτέων πράξεων) είναι υποχρεωτικό ((α.3 Υ.Α. 27623/1752/ ΦΕΚ 2216Β/14-6-2018 ν. 4409/2016)) να Υπογράφονται Ηλεκτρονικά και να Υποβάλλονται Ηλεκτρονικά στον ψηφιακό υποδοχέα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ από το συντάκτη τους.

Κόστος τοπογραφικού διαγράμματος

Η κάθε τοπογραφική εργασία είναι διαφορετική και το κόστος του τοπογραφικού διαγράμματος δε μπορεί να υπολογιστεί αν δεν ληφθούν υπόψη διάφορα στοιχεία για την ιδιοκτησία. Αυτά τα στοιχεία είναι η έκταση, περιοχή, αν είναι εντός ή εκτός σχεδίου και αν υπάρχουν κτίσματα προς αποτύπωση στο οικόπεδο ή το αγροτεμάχιο.

Topographic Diagrams

 • All kinds and areas.
 • Contract - transfers.
 • Issuance of a building permit.
 • Demarcation of plots - agricultural parcels - areas - constructions.
 • Determining the seashore and beach
 • Partition.
 • Drawing of road - building lines.
 • Deed of settlement - actuarial
 • Deed of implementation Depending on the pan-Hellenic reference system EGSA’87

Study support

 • Impressions, Elevations - digital terrain model rendering - isosceles
 • Triangulations - network corrections
 • Boundaries
 • Design support: horizontographs, longitudinal sections, cross sections

Construction support

 • Horizontal-elevation engravings
 • Gradual fixations of earthworks
 • Measurements - area measurements - volumetric measurements
 • Horizontal and altitude control networks

Studies

 • Topographic
 • Transportation
 • Plumbing
 • Road construction

Special impressions

 • Impressions of monuments
 • Industrial
 • Micro-movement control
en_GBEnglish